Reading Mode Quiz Mode


Φύλαξ
1
θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων
2
φρουρᾶς ἐτείας μῆκος, ἣν κοιμώμενος
3
στέγαις Ἀτρειδῶν ἄγκαθεν, κυνὸς δίκην,
4
ἄστρων κάτοιδα νυκτέρων ὁμήγυριν,
5
καὶ τοὺς φέροντας χεῖμα καὶ θέρος βροτοῖς
6
λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰθέρι
7
[ἀστέρας, ὅταν φθίνωσιν, ἀντολάς τε τῶν].
8
καὶ νῦν φυλάσσω λαμπάδος τό σύμβολον,
9
αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐκ Τροίας φάτιν
10
ἁλώσιμόν τε βάξιν: ὧδε γὰρ κρατεῖ
11
γυναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίζον κέαρ.
12
εὖτ᾽ ἂν δὲ νυκτίπλαγκτον ἔνδροσόν τ᾽ ἔχω
13
εὐνὴν ὀνείροις οὐκ ἐπισκοπουμένην
14
ἐμήν: φόβος γὰρ ἀνθ᾽ ὕπνου παραστατεῖ,
15
τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ:
16
ὅταν δ᾽ ἀείδειν μινύρεσθαι δοκῶ,
17
ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος,
18
κλαίω τότ᾽ οἴκου τοῦδε συμφορὰν στένων
19
οὐχ ὡς τὰ πρόσθ᾽ ἄριστα διαπονουμένου.
20
νῦν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγὴ πόνων
21
εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός.
22
χαῖρε λαμπτὴρ νυκτός, ἡμερήσιον
23
φάος πιφαύσκων καὶ χορῶν κατάστασιν
24
πολλῶν ἐν Ἄργει, τῆσδε συμφορᾶς χάριν.
25
ἰοὺ ἰού.
26
Ἀγαμέμνονος γυναικὶ σημαίνω τορῶς
27
εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις
28
ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπάδι
29
ἐπορθιάζειν, εἴπερ Ἰλίου πόλις
30
ἑάλωκεν, ὡς φρυκτὸς ἀγγέλλων πρέπει:
31
αὐτός τ᾽ ἔγωγε φροίμιον χορεύσομαι.
32
τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα θήσομαι
33
τρὶς ἓξ βαλούσης τῆσδέ μοι φρυκτωρίας.
34
γένοιτο δ᾽ οὖν μολόντος εὐφιλῆ χέρα
35
ἄνακτος οἴκων τῇδε βαστάσαι χερί.
36
τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ: βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ μέγας
37
βέβηκεν: οἶκος δ᾽ αὐτός, εἰ φθογγὴν λάβοι,
38
σαφέστατ᾽ ἂν λέξειεν: ὡς ἑκὼν ἐγὼ
39
μαθοῦσιν αὐδῶ κοὐ μαθοῦσι λήθομαι.
Χορός
40
δέκατον μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ Πριάμου
41
μέγας ἀντίδικος,
42
Μενέλαος ἄναξ ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων,
43
διθρόνου Διόθεν καὶ δισκήπτρου
44
τιμῆς ὀχυρὸν ζεῦγος Ἀτρειδᾶν
45
στόλον Ἀργείων χιλιοναύτην,
46
τῆσδ᾽ ἀπὸ χώρας
47
ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγὰν,
48
μέγαν ἐκ θυμοῦ κλάζοντες Ἄρη
49
τρόπον αἰγυπιῶν, οἵτ᾽ ἐκπατίοις
50
ἄλγεσι παίδων ὕπατοι λεχέων
51
στροφοδινοῦνται
52
πτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμενοι,
53
δεμνιοτήρη
54
πόνον ὀρταλίχων ὀλέσαντες:
55
ὕπατος δ᾽ ἀίων τις Ἀπόλλων
56
Πὰν Ζεὺς οἰωνόθροον
57
γόον ὀξυβόαν τῶνδε μετοίκων
58
ὑστερόποινον
59
πέμπει παραβᾶσιν Ἐρινύν.
60
οὕτω δ᾽ Ἀτρέως παῖδας κρείσσων
61
ἐπ᾽ Ἀλεξάνδρῳ πέμπει ξένιος
62
Ζεὺς πολυάνορος ἀμφὶ γυναικὸς
63
πολλὰ παλαίσματα καὶ γυιοβαρῆ
64
γόνατος κονίαισιν ἐρειδομένου
65
διακναιομένης τ᾽ ἐν προτελείοις
66
κάμακος θήσων Δαναοῖσι
67
Τρωσί θ᾽ ὁμοίως. ἔστι δ᾽ ὅπη νῦν
68
ἔστι: τελεῖται δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον:
69
οὔθ᾽ ὑποκαίων οὔθ᾽ ὑπολείβων
70
οὔτε δακρύων ἀπύρων ἱερῶν
71
ὀργὰς ἀτενεῖς παραθέλξει.
72
ἡμεῖς δ᾽ ἀτίται σαρκὶ παλαιᾷ
73
τῆς τότ᾽ ἀρωγῆς ὑπολειφθέντες
74
μίμνομεν ἰσχὺν
75
ἰσόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σκήπτροις.
76
τε γὰρ νεαρὸς μυελὸς στέρνων
77
ἐντὸς ἀνᾴσσων
78
ἰσόπρεσβυς, Ἄρης δ᾽ οὐκ ἔνι χώρᾳ,
79
τό θ᾽ ὑπέργηρων φυλλάδος ἤδη
80
κατακαρφομένης τρίποδας μὲν ὁδοὺς
81
στείχει, παιδὸς δ᾽ οὐδὲν ἀρείων
82
ὄναρ ἡμερόφαντον ἀλαίνει.
83
83
83
σὺ δέ, Τυνδάρεω
84
θύγατερ, βασίλεια Κλυταιμήστρα,
85
τί χρέος; τί νέον; τί δ᾽ ἐπαισθομένη,
86
τίνος ἀγγελίας
87
πειθοῖ περίπεμπτα θυοσκεῖς;
88
πάντων δὲ θεῶν τῶν ἀστυνόμων,
89
ὑπάτων, χθονίων,
90
τῶν τ᾽ οὐρανίων τῶν τ᾽ ἀγοραίων,
91
βωμοὶ δώροισι φλέγονται:
92
ἄλλη δ᾽ ἄλλοθεν οὐρανομήκης
93
λαμπὰς ἀνίσχει,
94
φαρμασσομένη χρίματος ἁγνοῦ
95
μαλακαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις,
96
πελάνῳ μυχόθεν βασιλείῳ.
97
τούτων λέξασ᾽ τι καὶ δυνατὸν
98
καὶ θέμις αἰνεῖν,
99
παιών τε γενοῦ τῆσδε μερίμνης,
100
νῦν τοτὲ μὲν κακόφρων τελέθει,


Aeschylus. Aeschylus, with an English translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D. in two volumes. 2.Agamemnon. Cambridge. Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1926.
XML for this text provided by Trustees of Tufts University Medford, MA